DESCRIPTION

Range 0.00 to 9.99 FTU
10.0 to 99.9 FTU
100 to 1000 FTU
Resolution 0.01 FTU from 0.00 to 9.99 FTU
0.1 FTU from 10.0 to 99.9 FTU
1 FTU from 100 to 1000 FTU